تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 32
 •  

   

   

  گاو وحشی

   

   

   

  ابراهیم می گوید :

   

   

   

  دیدن گاو وحشی در خواب دلیل بر مردی ثروتمند است ؛ اگر ببیند گاو وحشی را شکار کرد یا کسی به او داد به قدر آن مال به دست می آورد ، اگر بچۀ گاو وحشی را گرفت صاحب فرزندی می شود ، اگر ببیند گوشت گاو وحشی را خورد کامرانی و قدرت پیدا می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info