تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 31
 •  

   

   

  گاومیش

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن گاومیش در خواب ، مردی ثروتمند است و بقیه تعبیرش مثل سایر گاوهاست .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info