تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 30
 •  

   

   

  گاو

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب ببیند گاو ماده و چاقی دارد و بداند که مال اوست در آن سال مال و نعمت فراوانی به دست می آورد و اگر گاو ماده لاغری دید تعبیرش بر عکس این است . گوشت گاو ماده دلیل بر مال و پوست آن میراث است . اگر دید که گاو ماده ای را می دوشید و از شیر آن می خورد ، مال او زیاد می شود . اگر این خواب را بنده ای ببیند آزاد می شود ، اگر شخص ذلیل و خواری این خواب را دید عزیز و گرامی می شود . اگر در خواب دید که گاو آبستن است امیدواری پیدا می کند . اگر دید که گاو چاقی خرید با زنی ثروتمند ازدواج می کند . اگر ببیند گاو ماده ای را خرید و با او حرف زد در زندگی او گشایش حاصل می شود . اگر دید که با گاو ماده ای جنگید و گاو او را گاز گرفت به زنش خیانت می کند و اگر دید که گاو ماده ای وارد خانۀ او شد مال و نعمت به او رو می آورد .

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند سوار گاو است و آن گاو مال اوست به شغلی از جانب پادشاه مامور می شود ، اگر ببیند گاو نری به خانۀ او آمد خدای متعال در خیر را به روی او باز می کند ، اگر ببیند گاو او سه سر دارد غلامش برای هر سر یک سال برای او کار می کند .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر در خواب دید که گوشت گاو نر دارد و از آن فروخت در بیداری خرید و فروش می کند ، اگر ببیند گاو نر به خانه یا کوچۀ او آمد دلیل خیر و برکت است ، اگر ببیند گاو نر با سر به او زد و او را انداخت اگر شاغل باشد معزول می شود و اگر تاجر باشد از مالش کاسته می گردد ، اگر پادشاه باشد سلطنت را از دست می دهد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند گاو نری از گاوهای کاری را کشتند و گوشت او را تقسیم کردند شخص بزرگی را در آنجا می کشند و مالش را می برند ، اگر ببیند گاوها زمین را شخم می زدند مال فراوان به دست می آورد ، اگر ببیند با گاوهای نر می جنگید با شخص مهمی خصومت و مرافعه پیدا می کند .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن گاو ماده در خواب بر شش وجه است :

   

   

  1-    فرمانروایی

   

   

  2-    مال

   

   

  3-    بزرگی

   

   

  4-    ریاست

   

   

  5-    سال نیکو

   

   

  6-    منفعت فراوانی که به او می رسد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info