تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 3
 •  

   

   

   

   

  اسب

   

   

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر در خواب ببیند که روی اسبی برهنه سوار است ، مصیبت و گناه و معصیت او بیشتر خواهد بود ، اگر ببیند که اسب لخت و برهنه بود ولی رام اوست دلیل بزرگی و مقام اوست . اگر ببیند بر اسبی سوار است و آن اسب روی پشت بام خانه و یا روی دیوار ایستاده است به گناهی بزرگتر و سخت تر مبتلا می شود . اگر ببیند که روی اسبی سوار بود که آن اسب در هوا می پرید یا مثل پرندگان بال داشت و می پرید شرف و بزرگی در دین و دنیا پیدا می کند و ممکن است به سفر برود .

   

   

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

   

   

  اسب عربی در خواب بزرگی و مقام و منزلت است ، اگر ببیند بر اسب عربی سوار شده و آن اسب مطیع و در فرمان اوست به قدر خوبی و ارزش اسب عزت و بزرگی و کامرانی پیدا می کند ، اگر ببیند اسبی غیر عربی گرفت یا کسی به او داد و بر آن سوار شد به شرف و بزرگی می رسد ولی کمتر از آنچه در اسب عربی گفتیم ، و اگر ببیند از ساز و برگ آن اسب چیزی مثل زین یا نمد زین یا لگام کم بود به اندازۀ آن در بزرگی او نقصان و کاهش خواهد بود ، اگر ببیند اسبش دمی انبوه و دراز دارد به اندازۀ آن در شرف و بزرگی او نقص و کاهش روی می دهد ، اگر ببیند با اسب می جنگید و اسب بر او غلبه داشت و رام او نبوده بر مصیبت و گناه دلالت دارد .

   

   

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر ببیند بر اسب سیاه و سفید سوار است کاری می کند که علیه او شهادت و گواهی می دهند ، و اگر ببیند بر اسب سیاه سوار است کاری می کند که مال و بزرگی به دست می آورد ، و اگر ببیند بر اسب سرخ پر رنگ سوار است از سوی پادشاه شوکت و بزرگی پیدا می کند ، و اگر ببیند بر اسب اشقر ( سرخ مایل به زرد ) سوار است بر دینداری او دلالت دارد و نزد پادشاه محترم می شود ، و اگر بر اسب زرد سوار است به بیماری مختصری مبتلا می گردد ، و سواری بر اسب زرد نیز همین تعبیر را دارد ، و اگر ببیند بر اسب چرمه ( سفید ) سوار است دلیل خیر و صلاح است ، و اگر ببیند بر اسب خوش رفتار سوار است زن می گیرد ، و اگر ببیند از اسب پیاده شد از شرف و بزرگی می افتد و اگر ببیند از اسب برهنه پیاده شد از گناه و معصیت دست بر می دارد ، و اگر ببیند سلاح  و ساز و برگ جنگی کامل پوشیده و بر اسب سوار است بزرگی و شرفی پیدا می کند که کسی با آن مقابله نمی تواند و دشمنی بر او غلبه نمی نماید ، و اگر ببیند اسب می تاخت تا بجنگد ، مرتکب گناهی می شود یا ترس و واهمه ای به اندازۀ تاخت و تازی که دیده است به او می رسد ، و اگر ببیند بر اسب سوار است و اسب او را به مسجد برد هیچ خیری در این خواب نیست مگر آنکه ببیند اسب او را از آنجا بیرون آورد ، و اگر ببیند اسب با او می غلتید مال و نعمت پیدا می کند ، اگر ببیند اسب با او سخن می گفت کاری می کند که مردم از آن تعجب می کنند ، و اگر دید اسب دیگران وارد کوچه و خانۀ او شد مردی شریف به خانه یا کوچۀ او می آید و به اندازۀ قیمت آن اسب در آنجا سکنی می جوید ، و اگر ببیند اسبی از کوچۀ بیرون رفت مردی شریف و نامدار از کوچۀ او می رود یا می میرد .

   

   

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر ببیند مادیانی گرفت یا کسی به او داد و بر آن سوار شد زن می گیرد و برایش خجسته و مبارک است ، اگر ببیند آن مادیان سیاهرنگ است آن زن شریف و نامدار نیست ، و اگر مادیان ابلق ( سیاه و سفید ) باشد ، پدر و مادر آن زن از یک نژاد نیستند ، و اگر مادیان چرمه ( سفید ) باشد آن زن زیبا روی و جمیل است ، اگر سبز رنگ باشد زن دیندار و پرهیزکار است ، و اگر اشقر ( سرخ مایل به زردی ) باشد آن زن شوکتمند و با مقام است ، و اگر کمیت ( سرخ آمیخته به سیاهی ) است آن زن عشرت طلب و طرب دوست است ، اگر آن مادیان را با کرۀ ببیند آن زن فرزند دارد ، اگر کره اش نر باشد فرزند آن زن پسر است و اگر ماده باشد دختر است ، اگر ببیند گوشت اسب می خورد پادشاه خواستار او می شود و او را به خود نزدیک می سازد ، و اگر ببیند پشت شخصی بر اسب سوار است آن شخص تابع او می شود ، و اگر اسب های زیادی دور خانه یا کوچۀ خود ببیند در آنجا باران می بارد و سیل روان می شود .

   

   

   

   

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر ببیند بر اسب راهور ( تندرو و خوشرفتار ) سوار است زنی توانگر و درستکار می گیرد ، و اگر اهل آن نباشد با چنین زنی مصاحبت پیدا می کند و از او نعمت و نیکی می بیند ، و اگر ببیند گوش اسبش بریده است پیغام بزرگان به او قطع می شود و اگر ببیند اسب لغزید و افتاد و زود بلند شد در بعضی از کارهایش خللی پیش می آید و دوباره روبراه می شود ، و اگر ببیند اسبی بی دُم خرید و سوار آن شد زنی بی اصل و نصب می گیرد ، و اگر ببیند با اسب به هوا بلند شد و بعد از هوا فرود آمد به دست پادشاه هلاک می شود ، و اگر ببیند اسب به او لگد زد یا او را دندان گرفت عیالش مخفیانه به او خیانت می کند ، و اگر ببیند کسی اسب او را دزدید بیم آنست که عیالش هلاک شود ، و اگر ببیند اسبش گم شده است زنش را طلاق می دهد ، و اگر ببیند اسبش را فروخت جاه و مقامش کاهش و نقصان پیدا می کند یا همسرش از او جدا می شود ، و اگر ببیند وارونه بر اسب سوار است عمداً کاری ناپسند از او سر می زند که موجب زیانمندی و سرزنش اوست .

   

   

   

  جاحظ می گوید :

   

   

   

  اسب در خواب هوای نفس بینندۀ خواب است ، اگر ببیند اسبی سرکش و چموش دارد هوای نفس او سرکش و بی کنترل است ، و اگر ببیند اسبش رام و فرمانبردار است هوای نفس او در بدی صعبتر و سرکش تر است . و نیز هر یک از اندام های اسب ، نشانه ای از پادشاه است ، و اگر خون پادشاه را بر اسب ببیند دلیل عزت و سربلندی اوست ، و مردم عامه اگر اسب در خواب ببینند دلیل سرافرازی و خوشبختی برای آنان است ، و اگر کسی در خواب ببیند اسبی از محل بیرون آمد یکی از بزرگان آن محله از دنیا می رود .

   

   

   

  خالد اصفهانی می گوید :

   

   

   

  یابو در خواب بخت مرد است و هر چه رامتر باشد خوشبخت تر خواهد بود ، اگر ببیند یابو وارد شهری یا دهی یا سرایی شد مردی عجم و غریب به آنجا می آید ، و اگر ببیند بر اسبی که دمی دراز دارد سوار شده است به اندازۀ آن پیروان و طرفداران او زیاد می شود ، و اگر بر خلاف این ببیند وضعش بد و زندگیش نابسامان می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر اسب در خواب بر پنج وجه است :

   

   

  1-    عزت

   

   

  2-    مقام و منزلت

   

   

  3-    فرمانروایی

   

   

  4-    بزرگی و عظمت

   

   

  5-    خیر و برکت

   

  چنانکه رسول خدا (ص) فرموده است : « خیر و برکت تا رستاخیز بر پیشانی اسب بسته است ، و ذلت و خواری در دنبال گاو ». و اگر ببیند سگ شکاری بر اسب او سوار است یهودی با زن او فساد و خیانت می کند ، اگر ببیند سگی بر اسب او سوار است یک زرتشتی با زن او فساد و خیانت می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info