تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 29
 •  

   

   

  کفتار

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  کفتار در خواب دلیل بر زنی زشت و پلید و ناپاک است . اگر دید که کفتاری در خانۀ او بسته اند با زنی زشت ازدواج می کند و کلاً دیدن کفتار در خواب هیچ خیر و منفعتی ندارد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info