تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 28
 •  

   

   

  قورباغه

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب دید که قورباغه ای دارد با شخصی زاهد و پارسا همنشینی و مصاحبت پیدا می کند ، اگر دید که قورباغه ای را کشت و گوشت آن را خورد ، زاهدی را مغلوب می کند و اگر دید که تعداد زیادی قورباغه در جایی جمع شده اند و فریاد می زنند ، عذاب الهی در آنجا نازل می شود . اگر ببیند قورباغه ای را از آب گرفت و به زمین انداخت به شخص زاهدی ظلم می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info