تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 27
 •  

   

   

  قاطر ( استر )

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  قاطر در خواب اگر رام نباشد مردی بد خوی و اگر رام باشد خوب است ، و اگر ببیند بر قاطری بدون زین سوار است و نداند که آن مال چه کسی است به صفر می رود ، و اگر بر قاطر خودش سوار است وقتی صفر کند با سود و منفعت بر می گردد ، و اگر ببیند بر قاطر زین یا پالان یا کجاوه گذاشته است زنش عقیم و نازا خواهد بود ، مخصوصاً اگر بداند که آن قاطر مال خودش می باشد یا کسی به او بخشیده است .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بر قاطر مادۀ سیاه رنگ و بلند بالایی سوار است با زنی محترم ازدواج می کند ، و اگر قاطر سفید باشد آن زن زیبا و خوبروی است ، و اگر سبز رنگ باشد آن زن دیندار و پرهیزکار است ، و اگر سرخ باشد آن زن طرب انگیز و همدم و خوش برخورد است ، و اگر زرد یا اشقر ( سرخ مایل به زردی ) باشد آن زن بیمار می شود و زرد روی است ، و اگر قاطر را برهنه و رام شده ببیند بر مردی ضعیف و ناتوان دلالت دارد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  قاطر ماده در خواب فرزند مالک و سرور است ، و قاطر نر مسافرت است ؛ و بعضی از استادان فن تعبیر خواب گفته اند قاطر نر ، مرد و قاطر ماده ، زن است ، و اگر ببیند قاطر ماده از کسی خرید کنیزی از کسی می خرد ، و اگر ببیند قاطر ماده را فروخت کنیز را می فروشد ، یا از کنیز جدا می شود ، و اگر دید بر قاطر ماده سوار است با زنی ازدواج می کند که عقیم است و هرگز فرزند نمی زاید ، و اگر ببیند بر قاطر نر سوار است عمرش دراز خواهد بود و به مرادش می رسد ، و اگر ببیند قاطر دنبال او می دوید غمی به او می رسد .

   

   

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند قاطر نوحه و زاری می کند مالش به جهت زنان افزایش می یابد ، و اگر ببیند قاطر با او سخن گفت پیش آمد عجیبی برایش روی می دهد که مردم از آن شگفت زده می شوند ، اگر ببیند قاطری را کشت مال به دست می آورد ، اگر ببیند قاطرش مرد یا گم شد از کنیز جدا می شود ، و اگر قاطر نر باشد نشانۀ مصاحبت با مردی است ؛ و نیز گوشت و پوست قاطر ، مال است و بعضی از معبران گفته اند گوشت قاطر ، بیماری است ، و اگر ببیند شیر قاطر می خورد به اندازۀ آن به دشواری و ترس و بیم مبتلا می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر قاطر بر پنج وجه است :

   

   

  1-    سفر

   

   

  2-    عمر طولانی

   

   

  3-    پیروزی و ظفر بر دشمن

   

   

  4-    جمال و آرایش

   

   

  5-    مرد احمق .

   

  و قاطر ماده زن عقیم و نازاست ، و کرۀ قاطر منفعت و رسیدن به مراد است .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info