تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 26
 •  

   

   

  فیل

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  هیچ فرقی نیست بین تعبیر خواب شب و خواب روز مگر آنکه خواب فیل ببیند . اگر کسی در شب خواب ببیند که روی فیل سوار است با زنی بدکردار ازدواج می کند و اگر این خواب را در روز ببیند زنش را طلاق می دهد و یا کنیزش را می فروشد . اگر دید که فیل را کشت پادشاهی به دست او کشته می شود و یا قلعه ای محکم به دست او فتح می شود . اگر ببیند که فیل او را لگدکوب کرد و کشت به مرگ نزدیک می شود و حالش بد می شود . اگر دید که سوار فیلی شده و شخص دیگری آن فیل را دارد از نزد پادشاه خود به خدمت پادشاه دیگری می رود .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند سوار فیل مسلحی شده و آن فیل کاملاً رام و مطیع اوست پادشاه عجم می شود یا پادشاه عجم را شکست می دهد ، و اگر ببیند گوشت فیل را می خورد به قدر آن از پادشاه عجم مال و نعمت به دست می آورد ، و اگر ببیند از استخوان یا پوست فیل همراه خود دارد تعبیرش همین است که از پادشاه به او مال و نعمت می رسد ، و اگر ببیند در جنگ و پیکار سوار بر فیل است دشمنی بزرگ را شکست می دهد ، و اگر ببیند از پشت فیل افتاد به بلای سختی گرفتار می شود ، و اگر ببیند فیل در میدان جنگ افتاد و مُرد پادشاه آن سرزمین می میرد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند برای تفریح و تماشا سوار فیل شده و بر این کار توانا است ، با زن عجمی ازدواج می کند و آن زن بر او مسلط و توانا می شود ، و اگر به خلاف این ببیند او بر آن زن مسلط و توانا می گردد ، و اگر ببیند فیلی سلاح پوشیده و از آن شهر به شهر دیگر می رود حکومت آن سرزمین به دست پادشاه دیگری می افتد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر فیل در خواب بر شش وجه است :

   

   

  1-    پادشاه عجمی

   

   

  2-    غلام

   

   

  3-    مردی که چارپا کرایه می دهد

   

   

  4-    مرد نیرومند و با هیبت

   

   

  5-    مرد حسود

   

   

  6-    ستمگری خونخوار.

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info