تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 25
 •  

   

   

  فنک ( حیوانی است شبیه روباه )

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  فنک در خواب ثروتمندی غریب است ، و دیدن گوشت و پوست و استخوان او در خواب دلیل بر مال و نعمت است ؛ اگر ببیند با فنک جنگید با غریبی مرافعه و خصومت می کند ، اگر ببیند فنک را کشت و پوستش را کند مال غریبی را تلف می نماید .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info