تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 24
 •  

   

   

  عقرب خوار

   

  جانوری است در خوزستان که دم خود را به زمین می کشد و هر کسی به وسیلۀ او گزیده و زخمی شد هلاک می گردد .

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  دیدن عقرب خوار در خواب دلیل بر دشمنی است که آرام گرفته است ولی در دشمنی سر سخت می باشد ، اگر ببیند عقرب خوار او را گزید از چنین دشمنی آسیب و زیان می بیند ، و اگر ببیند عقرب خوار گزندی به او نرساند از دشمن در امان می ماند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info