تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 22
 •  

   

   

  شغال

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند که با شغال جنگ می کرد با بستگان و خویشان دشمنی پیدا می کند . اگر ببیند که شغال خودش را به او می مالید ، از کسی نمی ترسد . اگر دید که شغال بازی می کرد عاشق زنی می شود ، اگر ببیند که از گوشت شغال می خورد چنانچه بیمار باشد شفا می یابد و اگر مقروض باشد بدهیش را پرداخت خواهد کرد . گوشت و مو و استخوان شغال در خواب دلالت بر مال دارد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info