تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 21
 •  

   

   

  شتر

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی ببیند بر روی شتری ناشناس سوار است و با سرعت می رود ، مسافرت می کند . اگر ببیند روی شتر تاخت و تاز می کرد ، غمگین و متفکر می شود . اگر ببیند روی شتر نشسته است و راه را گم کرده و راه راست را نمی داند که از کدام طرف است ، در کار خود می ماند و چارۀ کار خود را نمی داند . اگر ببیند که شتر ماده ای پیدا کرد زن می خواهد و اگر شتر با بچه اش بود زنی می خواهد که فرزند دارد . اگر دید که شتر از او روی برگردانید و مطیع او نشد ، اندوهگین می شود .

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بر شتری مست و خشمگین سوار است مردی بزرگ به او غلبه می کند ، و اگر ببیند با شتری می جنگید با مردی عجمی که دشمن اوست جنگ و خصومت پیدا می کند و اگر ببیند گله ای شتر را می چراند و آن شتران مال او هستند در دیار خود فرمانروا می شود ، و اگر ببیند شتر را می دوشد به قدر شیری که دوشیده از پادشاه مال می یابد ، و اگر ببیند به جای شیر از پستان شتر خون می آمد آن مال حرام است ، و اگر ببیند کسی ماده شتری به او بخشید یا او از کسی خرید زن می گیرد یا کنیز می خرد ، اگر ببیند ماده شتر او مُرد زنش می میرد ، و اگر ببیند شتر ، بچه آورد زنش فرزند می آورد و مالش افزایش می یابد ، اگر ببیند گله ای از شتر در جائی یا راهی جمع می شدند در آنجا دشمن جمع می شود یا سیل در آنجا خرابی به وجود می آورد یا بیماری مردم آنجا را فرا می گیرد و اگر ببیند شتران بار گندم و جو داشتند از آن دشمن به آن سرزمین خیر و برکت می رسد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بر شتری یکساله سوار است اندوهگین می شود ، و اگر ببیند از اندام شتر او خون زایل و پاک شد سعادت و نعمت دنیوی پیدا می کند ، و اگر ببیند افسار شتری را می کشید با مردی فرمانبردار نزاع و خصومت می کند . اگر ببیند در بیابان شترهای زیادی پیدا کرد بر گروهی بدوی و بیابانگرد سروری و حکومت می کند ، و اگر ببیند دو شتر یافت مال می یابد ، و اگر ببیند کسی به او شتری داد به قدر و قیمت آن از کسی به او منفعت می رسد ، اگر ببیند گروهی شتری را کشتند و گوشت آن را قسمت کردند در آنجا مردی ثروتمند می میرد و میراثش را قسمت می کنند .

   

   

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند که تعداد زیادی شتر دارد و همه مال اوست و آنها از نوع شتران عربی بودند ، در سرزمین عرب پادشاهی پیدا می کند ، و اگر شترها عجمی بودند در سرزمین عجم پادشاه می شود ، و اگر زنی ببیند شتری را خورد از پادشاه مال و نعمت به او می رسد ، و پوست شتر نیز تعبیرش همین است ، و بعضی از معبران گفته اند ارث به او می رسد ، اگر ببیند شتر با او سخن گفت خیر و نیکی نصیبش می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر شتر در خواب بر ده وجه است :

   

   

  1-    پادشاه عجمی

   

   

  2-    مردی امیر و فرمانروا

   

   

  3-    مرد مومن

   

   

  4-    سیل

   

   

  5-    فتنه

   

   

  6-    آبادانی

   

   

  7-    زن

   

   

  8-    حج

   

   

  9-    نعمت

   

   

  10-                       مال .

   

  و شتر عربی بر مردم عرب ، و عجمی بر مردم عجم دلالت دارد ، و شتربان مدیر و مدبر و تنظیم کنندۀ کارهاست .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info