تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 20
 •  

   

   

  سوسمار

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  خوردن گوشت سوسمار در خواب منفعت است ، اگر ببیند سوسمار در خانه ای صدا می کرد در آنجا صدای عزا و مصیبت شنیده می شود .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  سوسمار در خواب افراد دلیر از نژاد عرب است ، و خوردن گوشت آن در خواب مال و نعمت دنیوی است ، اگر ببیند سوسمار او را گزید گزند و آسیبی از مردی عرب به او می رسد ، اگر ببیند سوسمار را کشت دشمن را شکست می دهد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info