تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 2
 •  

   

   

   

   

  آهو

   

   

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر در خواب ببیند بی آنکه دنبال شکار برود ، آهویی صید کرد بکارت کنیزی و یا زنی را بر می دارد و اگر ببیند در شکار آهویی را صید کرد غنیمت بدست می آورد و اگر دید که آهو در خانه اش مرد برای زن به غم و اندوه مبتلا می شود و اگر دید که آهو را با سنگ و یا تیر زد به زنی بدگوئی و فحاشی می کند .

   

   

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر در خواب ببیند که آهویی را گرفت ، کنیزی زیبا بدست می آورد ، و اگر ببیند گلوی آهو را برید ، دوشیزگی دختری را می گیرد ، و اگر ببیند آهو را از قفا سر برید با کنیزی از دُبر جماع می کند ، و اگر ببیند پوست آهو را کند با زنی غریب زنا می کند ، و اگر ببیند پوست آهو خورد از زنی زیبا رو مالی بدست می آورد ، و اگر ببیند پوست آهو یا گوشت یا پیه آن نصیبش شد مالی از زن به او می رسد ، و اگر ببیند آهو را کشت از سوی زن به غم و اندوه مبتلا می شود .

   

   

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

   

   

  اگر ببیند بچه آهویی گرفت یا کسی به او داد ، از کنیزی فرزند دار می شود .

   

   

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

   

   

  تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :

   

   

   

  1-    زن

   

   

  2-    کنیزک

   

   

  3-    فرزند

   

   

  4-    منفعت از زنان

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info