تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 18
 •  

   

   

  سمور

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن سمور در خواب ، مردی راهزن و کافر و ستمکار است . اگر ببیند که با سمور می جنگید با چنین مردی دشمنی و خصومت پیدا می کند . اگر ببیند که گوشت سمور می خورد ، به اندازۀ آن گوشت که خورده مال مردی کافر و ظالم را می خورد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  سمور در خواب مردی غریب و ثروتمند است ، و موی و پوست سمور مال و نعمت است ، و گوشت آن مال مردی غریب است ؛ اگر ببیند سمور را کشت و گوشت آن را به زمین انداخت مال مردی غریب را طلف می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info