تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 17
 •  

   

   

  سگ

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن سگ در خواب دشمنی فرومایه و پست ولی مهربان است . اگر سگ ماده ببیند ، زن فرومایه است و سگ سیاه دشمنی از مرد عرب و سگ سفید دشمنی از مردم فارس و عجم است . اگر ببیند که سگ به روی او پارس کرد از دشمن سخنی زشت می شنود . اگر دید که سگ او را گاز گرفت از دشمن به او آسیب می رسد و اگر دید که لباس او به آب دهان سگ آلوده شد از دشمنی خاطرش رنجیده می گردد . اگر ببیند که سگ لباس او را پاره کرد ، به مالش لطمه وارد می شود . اگر ببیند گوشت سگ می خورد توسط دشمنی ، دشمن دیگری را دفع می کند . اگر دید که به سگی نان می داد روزیش زیاد می شود . اگر ببیند که سگ با او نزدیکی کرد ، دشمن در او طمع می بندد . اگر دید که سگ به او تکیه کرده بود به دشمنی پست اعتماد می کند و در کار به او کمک می کند . اگر دید که شیر سگ می خورد به ترس و هراسی بزرگ دچار می شود و بین او و دشمن احتمال جنگ می رود ، اگر ببیند که سگ از او فرار کرد ، دشمن از او می ترسد و احتیاط می کند . اگر دید که سگ ماده ای به خانۀ او وارد شد با زن پست و فرومایه ای ازدواج می کند ، اگر ببیند سگی لباس او را گاز گرفت به رنج و ناراحتی دچار می شود .

   

   

   

  اسماعیل اشعث می گوید :

   

   

   

  سگ شکاری در خواب بر دشمنی آشکار دلالت دارد . اگر دید که با سگ شکار می کرد از دشمنی که مدعی علم و دانش است خیر و منفعت به او می رسد و اگر در خواب دید که گوشت شکار را خورد ، ارثیه به او می رسد و اگر دید که سگ شکاری را از خود دور کرد از دشمنی با منفعت جدا می شود .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن سگ در خواب بر چهار وجه است :

   

   

  1-    دشمن

   

   

  2-    پادشاه طمعکار

   

   

  3-    دانشمند بد عمل و خادم بد رفتار

   

   

  4-    افراد سخن چین .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info