تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 15
 •  

   

   

  روباه

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر روباه در خواب مردی حیله گر و فریبنده ، و یا زن و کنیزی دروغگو از خویشاوندان بینندۀ خواب است . اگر دید که با روباه جنگ می کند خویشاوندانش با او خصومت و مرافعه می کنند . اگر ببیند که دنبال روباه می گشت از پریان می ترسد . اگر ببیند که با روباه بازی می کرد و یا می خواست که آن را به دست بیاورد ، زنی او را دوست دارد ولی دوستی او ضعیف است.

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند روباهی را شانه می کرد با کسی حیله و نیرنگ می کند و او را فریب می دهد ، و اگر ببیند روباهی جلوی او چاپلوسی کرد شخص غریبی با او حیله و نیرنگ می کند ، او را فریب می دهد ، و اگر در خواب پوست روباه ببیند مال به دست می آورد ، و خوردن شیر روباه دلیل بر شفا از بیماری و شادمانی و خلاصی از غمها و نجات از زندان است ، و بعضی از معبران می گویند : خوردن شیر روباه دلیل آنست که به ترس و بیمی دچار می شود .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  روباه در خواب دلیل بر مردی دروغگوست ، اگر ببیند روباهی گرفت یا کسی به او داد با زنی فریبکار و دروغگو ازدواج می کند یا با چنین زنی همنشین می شود ، اگر ببیند روباهی به خانۀ او آمد و در آنجا ماند با زنی ازدواج می کند و آن زن دوستدار او می باشد ، و اگر ببیند روباه از او گریخت بدهکارش از او می گریزد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info