تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 14
 •  

   

   

  راسو

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن راسو در خواب دزد است ، اگر ببیند که راسو در خانه و یا در دکان رفت دلیل آنست که دزدی به آنجا می رود و چیزی می دزدد . اگر ببیند که راسو را کشت دزد را می گیرد و بر او غلبه می کند . اگر ببیند که گوشت راسو می خورد و یا عضوی از اعضای او را در دست داشت مالی را از دزد می گیرد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند راسو او را گاز گرفت مدتی طولانی بیمار می شود و عاقبت شفا پیدا می کند ، اگر ببیند با راسو می جنگید و بر آن غلبه کرد بر دزد غلبه می کند و او را شکست می دهد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن راسو در خواب بر سه وجه است :

   

   

  1-    غم و اندوه

   

   

  2-    درد

   

   

  3-    بیماری .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info