تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 13
 •  

   

   

  خوک

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر خوک در خواب ، کردی است نیرومند و پولدار اما فرومایه و بی خیر ، و خوک خانگی مردی است دلیر اما بی دین و پلید و اگر ببیند که تعدادی خوک را در جایی نگاه داشت و رهایشان نمی کرد که پراکنده شوند ، مال زیادی از طریق حرام جمع می کند .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  سر و کار داشتن با خوک در خواب برای امور دنیوی او خوب و برای دینش بد است ، و دیدن بچه خوک در خواب دلیل بر غم و اندوه ، و خوردن شیر خوک دلیل بر مصیبت و اندوه به جهت مال به قدر شیری که خورده است می باشد ، و اگر ببیند گوشت خوک می خورد مال حرام و ربا می خورد ، اگر ببیند خوکها را از جائی به جائی می برد امور دنیوی او خوب می شود ولی برای دینش بد است ، و اگر ببیند که میان خوکها نشسته است بر دشمن پیروز می شود و به عظمت و بزرگی می رسد ، و اگر ببیند خوک از پشت سر او آمد و از جلوی او رفت به مقصد و مرادی زشت و پلید می رسد ، و اگر ببیند که پوست خوک دارد یا کسی به او داد مال حرام به دست می آورد ، و اگر ببیند چوپان خوکهاست سرکرده و فرمانروای گروهی بی دین و بد کردار می گردد .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند که با خوک وحشی می جنگد با سرکرده ای پست و ستمگر خصومت و دشمنی پیدا می کند ، و اگر ببیند مو یا پوست یا استخوان خوک دارد به قدر آن مال حلالی پیدا می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info