تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 12
 •  

   

   

  خرگوش

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن خرگوش در خواب بد است . اگر ببیند که خرگوش گرفت یا کسی به او بخشید ، کنیزی بد می خرد و یا زنی بد می گیرد . اگر ببیند پوست خرگوش پوشیده بود و یا از گوشت آن می خورد از طرف زن چیزی اندک به او می رسد و اگر دید که بچۀ خرگوش داشت به حالی دچار می شود که در آن به جز رنج و زحمت چیزی نیست . و بعضی از معبران می گویند رنج و اندوه او از سوی فرزندان است .

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  خرگوش در خواب زنی پارسا و ساکت و بی سر و صدا است اگر کسی در خواب ببیند که خرگوشی در خانۀ اوست با زنی به این صفت ازدواج می کند ، و پوست و استخوان خرگوش در خواب دلیل بر مال و منفعت کمی است ، اگر ببیند خرگوش را کشت در مورد همسرش مصیبتی به او می رسد ، اگر ببیند گردن خرگوش را به پشت پیچاند به طوری که خفه شد با زن خود از دُبُر جماع می کند .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info