تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 11
 •  

   

   

  خرس

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  تعبیر دیدن خرس در خواب دشمن زبون و دزد احمق است . اگر ببیند که روی خرس نشسته بود از طرف پادشاه ذلت و خواری می بیند و اگر دید که خرس را کشت بر دشمن پیروز می شود و اگر از گوشت خرس خورد و یا پوست آن را با خود داشت دچار بیم و ترس می شود.

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  خرس در خواب ، مردی بدبخت و دیوانه است ، و خرس ماده زنی بدبخت و دیوانه است ، اگر ببیند خرس ماده را گرفت با زنی به این صفت ازدواج می کند ، و اگر ببیند خرس به خانۀ او آمد اگر ماده باشد زن می گیرد ، و اگر نر باشد مردی با این صفات به خانۀ او می آید ، اگر ببیند خرس را کشت یا بر آن سوار شد بر دشمن پیروز می شود .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info