تعبیر خواب | حیوانات
 • نمايش صفحه شماره 10
 •  

   

   

  خر

   

   

   

  ابن سیرین می گوید :

   

   

   

  اگر کسی در خواب ببیند که بر خر سیاهرنگ سوار است به بزرگی و مهتری می رسد ، و اگر ببیند بر خر سبز رنگ سوار است زاهد و پارسا می شود و به خیر و سعادت هر دو سرا می رسد ، و اگر ببیند بر خر سفید سوار است به جاه و مقام دنیوی می رسد ، و اگر ببیند که بر خر سرخ رنگ سوا است به عیش و آسایش دنیوی نائل می شود ، و اگر ببیند که بر خری زرد رنگ سوار است بیمار می گردد ، و اگر ببیند که خرش ماده و آبستن است دلیل بر امیدواری و افزایش خیر و شادمانی است ، و اگر ببیند خر خود را کشت و از گوشت خر می خورد از تجارت ، مال و نعمت به دست می آورد ، و اگر ببیند خر خود را کشت و از گوشت آن خورد مال خود را خرج می کند ، و اگر ببیند که بر آن خر سوار است و خر در زیر او مُرد خودش به زودی می میرد ، اگر ببیند که خرش مُرد مال و دارائی خود را از دست می دهد ، و اگر ببیند از خر پائین افتاد فقیر و تنگدست می شود ، و اگر ببیند از خری که مال او نبود افتاد از کسی به او گزند و زیان می رسد ، و اگر ببیند از خر پیاده شد و دوباره سوار شد چیزی می طلبد و زود برایش فراهم می شود ، و اگر ببیند خر خود را با خر دیگری عوض کرد وضع و حالش دگرگون و متغیر می گردد .

   

   

   

  کرمانی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند خری خرید و قیمت آن را نپرداخت به وسیلۀ سخنی که با یکی از بزرگان می گوید خیری به او می رسد ، اگر ببیند خرش یک چشم دارد یا چشم آن ضعیف است در کسب معیشت به مشکلاتی دچار می شود ، اگر ببیند خرش چشم ندارد مال و دارائیش تباه می گردد و به او نمی رسد ، و اگر ببیند خرش تعداد زیادی دست و پا دارد و دست و پایش دراز است خرید و فروش و معامله زیاد می کند ، و اگر ببیند خرش مرد و یا بر خر دیگر سوار شد یا خر خود را فروخت و خر دیگر خرید وضع معاش او از حالی به حال دیگر تغییر می کند ، اگر ببیند خر او با قاطری همراه شد مال و معاش او از سفر به دست می آید ، اگر ببیند خر او با اسب همراه شد معاش او از سلطان و حاکم و با ظلم و ستم تامین می شود ، و اگر ببیند که خر او با گوسفند همراه شد مال او از طریق حلال به دست می آید ، اگر ببیند خر او با مرغی همراه شد مال و معاش او از طریق کسی است که در تعبیر به آن مرغ منسوب می باشد ، و اگر ببیند خر او با کرّه همراه شد مال و معاش او از طریق دزدی به دست می آید ، و اگر ببیند که خر او دزد است زن او مشهور به فساد می شود و کارشان به جدایی می کشد ، و اگر ببیند خر او زورمند و قوی است و خوب بار می برد کار و کسب بر او آسان می شود ، و اگر بر خلاف آن ببیند کسب و معاش بر او دشوار می گردد ، و اگر ببیند که بار سنگینی روی خر گذاشته و روی آن سوار شده بسیار ثروتمند می شود به طوری که نمی داند چقدر مال و دارائی دارد ، و اگر ببیند با خر جماع کرد مال خود را پیدا می کند ، اگر ببیند خر او را بر پشت گرفت و بالا برد یا از آب گذشت دلیل بر خوبی وضع و حال و بخت و اقبال اوست ، و تعبیر خر ماده در خواب زنی یا کنیزی است ، و تعبیر صدای خر در خواب خوب نیست ، خدای متعال می فرماید : « همانا زشت ترین صداها صدای خران است – سورۀ لقمان ، آیۀ 18 ».

   

   

   

  جابر مغربی می گوید :

   

   

   

  اگر ببیند بر خری سوار است و آن خر عرعـر می کرد همسرش بد اخلاق و قبیح است ، و اگر ببیند خر از بلندی افتاد می میرد ، و اگر در خواب خری ببیند و نداند متعلق به چه کسی است دلیل آنست که نداند مال او از کجا و به چه طریقی است ، و اگر ببیند خر خود را با خر دیگر عوض کرد اگر خر او بهتر از آن باشد وضعش بد می شود و اموالش کاهش پیدا می کند و اگر خر او بدتر باشد وضعش خوب  و اموالش زیاد می شود ، و اگر ببیند خر خود را با اسب یا قاطری عوض کرد از پادشاه به او مال و منفعت می رسد .

   

   

   

  حضرت صادق (ع) می فرماید :

   

   

   

  تعبیر دیدن خر در خواب بر ده وجه است :

   

   

  1-    بخت

   

   

  2-    دولت

   

   

  3-    فرمانروایی

   

   

  4-    مال

   

   

  5-    زن

   

   

  6-    شادی

   

   

  7-    عزت

   

   

  8-    اقبال

   

   

  9-    بزرگواری

   

   

  10-                       منزلت

   

  و دیدن خرکچی در خواب ، ولایت و سرپرستی و تدبیر است ، و کسی است که کارها و امور را اداره می کند و معاش را سر و سامان می دهد .

   

   

   

  دانیال (ع) می گوید :

   

   

   

  دیدن خر در خواب ، بخت و بزرگواری مرد است ؛ و خوبی و بدی خر به بخت بینندۀ خواب مربوط می شود ، و اگر ببیند خر مال او شد یا خری به خانۀ او آمد و او آن را گرفت و بست ، درِ خیر و نعمت به روی او گشوده می شود و از غم و نگرانی نجات می یابد ، و اگر در خواب خرهای زیادی ببیند بر خیر و نعمت و مال او افزوده می شود ، و بهترین خر که در خواب ببیند آن است که رام و مطیع باشد .

   

   

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
  PRchecker.info